Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Київському державному музичному ліцеї імені М.В. Лисенка (далі КДМЛ) здійснюється відповідно до ліцензії серія АГ № 582424, дата видачі 19.10.2011 року Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Правила прийому на 2023-2024 навчальний рік розроблені Приймальною комісією Київського державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка протокол № 2 від 12 січня 2023 року.

 

І. Загальні положення

 

Підставою для оголошення прийому на навчання до Київського державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності та затверджені педагогічною радою ліцею Правила прийому (далі – Правила прийому).

Прийом на навчання до КДМЛ здійснюється на конкурсній основі за рахунок витрат державного бюджету згідно з ліцензованим обсягом.

Організацію прийому вступників до КДМЛ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею. Головою приймальної комісії призначається директор ліцею. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію КДМЛ, затвердженим директором.

Директор ліцею забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора КДМЛ та/або виконання процедур вступної кампанії.

З метою організації конкурсного відбору вступників створюється екзаменаційна комісія, склад якої затверджується наказом директора.

Усі питання, пов’язані з прийомом до КДМЛ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) ліцею в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

 

ІІ. Визначення термінів 

 У цих Правилах терміни вжито у таких значеннях:

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на основі конкурсних балів відповідно до Правил прийому КДМЛ імені М. В. Лисенка.

 

III. Прийом на навчання до Київського державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка

 

До Київського державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка (далі КДМЛ) на навчання приймаються вступники, які мають яскраві музичні здібності й можуть на професійному рівні навчатися грі на класичних музичних інструментах (фортепіано, скрипка, альт, віолончель, контрабас, арфа, бандура, блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ксилофон та інші ударні інструменти), хоровому співу та диригуванню, теорії музики (у тому числі у класі композиції).

 

ІV. Обсяги прийому  

Прийом на навчання в початкову школу (1-4 класи) КДМЛ здійснюється в межах ліцензованого обсягу згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, за рівнем початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти та плану прийому, щорічно затвердженим Міністерством культури та інформаційної політики України.

Прийом на навчання в 2-9 класи та старшу профільну школу 10-11 класи здійснюється за додатковим набором на конкурсній основі у межах вакантних місць ліцензованого обсягу та на підставі рішення приймальної комісії.

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Прийом заяв щодо вступу здійснюється:

 в 1-й клас – до 19 травня (включно);

 в 2-11 класи – до 14 червня (включно).

Конкурсний відбір проводиться:

в 1-й класв онлайн форматі 20 травня об 11.00.

в 2-11 класи – 15 червня.

Вступники, які за висновками конкурсної комісії отримують з фаху 4-6 балів (середній рівень) та з сольфеджіо 1-3 бали (початковий рівень) вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір на навчання до КДМЛ.

Вступники до КДМЛ, які пройшли конкурсні випробування, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної (конкурсної) комісії.

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до Київського державного музичного ліцею імені М.В.  Лисенка

Конкурсний набір до 1 класу КДМЛ імені М.В. Лисенка на 2023-2024 навчальний рік здійснюється згідно з  «Правилами прийому до КДМЛ імені М.В. Лисенка» за  спрощеною процедурою з використанням засобів дистанційних технологій у зв’язку із дією на території України воєнного стану (Указ Президента України від 6 лютого 2023 року №58/2023 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні),                             

Батьки або особи, що їх замінюють вступників до 1-го класу  КДМЛ подають заяви про допуск до участі в конкурсному відборі у паперовій або електронній формі на електронну адресу ліцею lysenko_school@ukr.net  (додаток 2).

До заяви додаються (необхідні документи):

 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії надається оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації 086/у, 063/о (карта профілактичних щеплень);

3) 2 фотокартки (3*4)

4) а також:

 1. Відеозапис сольного виконання будь-якої пісні (обов’язково) тривалістю до 3 хв.
 2. Відеозапис сольного виконання на музичному інструменті будь-якої музичної п’єси (за можливості).

         Заяви та відеозаписи надсилаються на електронну адресу ліцею lysenko_school@ukr.net або на поштову адресу ліцею (вул. Парково-Сирецька 4, м. Київ,04112). 

         Списки зарахованих учнів оприлюднюються на офіційному сайті ліцею http://lysenko-school.kiev.ua.

 

                Конкурсний набір до 2-11 класів КДМЛ імені М.В. Лисенка на 2023-2024 навчальний рік здійснюється згідно з  «Правилами прийому до КДМЛ імені                      М.В. Лисенка» за  спрощеною процедурою з використанням засобів дистанційних технологій у зв’язку із дією на території України воєнного стану (Указ Президента України від 6 лютого 2023 року №58/2023 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні).

   Вступники (батьки або особи, що їх замінюють) до 2-11 класів  КДМЛ подають заяви про допуск до участі в конкурсному відборі у паперовій або електронній формі на електронну адресу ліцею lysenko_school@ukr.net (додаток 3).

До заяви додаються документи:

 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії надається оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації: 086/у, 063/о (карта профілактичних щеплень);
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (табелі із загальноосвітньої та мистецької школи);
 • 2 фотокартки (3*4).

 

До заяв необхідно надати:

 1. Відеозаписи:
 • на виконавських відділах – програма з фаху, за якою вступник закінчив 2022-2023 навчальний рік відповідного класу навчання закладу мистецької освіти;
 • на відділі хорового диригування – виконання вокального твору (або творів) малої форми (соло або з акомпанементом) та виконання програми з фортепіано, з якою вступник закінчив 2022-2023 навчальний рік відповідного класу навчання закладу мистецької освіти;
 • на відділ теорії музики – виконання програми з фортепіано та надання документів про освіту за 7-8 класи (табель ЗОШ і Свідоцтво про закінчення мистецького закладу в 2022-2023 навчальному році), які підтверджують достатній та високий рівень навчання з предметів гуманітарного циклу, сольфеджіо та музичної літератури.

            Заяви та відеозаписи надсилати на електронну адресу ліцею lysenko_school@ukr.net або на поштову адресу ліцею (вул. Парково-Сирецька 4, м. Київ, 04112) до 14 червня 2023 року (включно).

 

VII. Конкурсний відбір, його критерії та проведення

До 1-го класу КДМЛ приймаються діти віком 6-7 років, музична підготовка яких для вступу у 1-й клас необов’язкова. Рішення приймальної (конкурсної) комісії щодо наявності у дитини відповідних творчих та музичних здібностей є підставою для зарахування на навчання в КДМЛ або відмову.

 

Конкурсний відбір у 1-й клас передбачає:

 • перевірка наявності у дитини музичних здібностей: музичної інтонації, пам’яті та ритму;
 • виконання пісні;
 • перевірка здібностей щодо повторення запропонованої екзаменатором мелодії;
 • наявність навиків щодо гри на музичному інструменті (не обов’язково).

 

У 2-11-ті класи КДМЛ на вакантні місця приймаються учні за додатковим набором з підготовкою відповідного класу з музичних та загальноосвітніх предметів.                          

 

VІІI. Наказ про зарахування

 1. Учні, які пройшли конкурс, зараховуються до Київського державного музичного ліцею ім. М.В. Лисенка наказом директора на підставі рішення приймальної (конкурсної) комісії. Зарахування учнів проводиться протягом   5 днів після оголошення результатів конкурсу. 

Накази про зарахування на навчання до Київського державного музичного ліцею імені М.В. Лисенка, публікуються на вебсайті ліцею.

 1. Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються  з навчального  закладу.  На  вакантні місця  може  проводитися  додатковий набір.