Бібліотека

 

 

Правила користування бібліотекою Київського державного музичного ліцею ім. М.В. Лисенка

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою КДМЛ ім. М.В. Лисенка розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» (16.03.2000 р.), «Типових правил користування бібліотеками України» (наказ МКМ України від 25.05 20001 р. № 319), «Положень про бібліотеку загаль­ноосвітнього навчального закладу» (наказ МОН України від 14.05.99р. №139).

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ що регламентує відно­сини користувача з бібліотекою встановлює загальний порядок організації об­слуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки ко­ристувачів бібліотеки.

1.3. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом.

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні КДМЛ ім. М.В. Лисенка записуються до бібліотеки в груповому (кла­си) або індивідуальному порядку. Співробітники та викладачі – за паспортами.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3 Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правила­ми користування нею і підтвердити зобов’язання своїм підписом у читацькому формулярі.

3.Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 15 днів. Кількість примірників не більше 5.

Термін користування творами підвищеного попиту встановлює бібліотека (від 1 до 3 днів).

3.2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.

3.3. У разі необхідності, термін використання документів може бути продов­же­ний, якщо на видання не має попиту з боку інших користувачів, або скоро­че­ний, якщо видання користується попитом.

3.4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

3.5. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підруч­ники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок дос­тупу до нього.

4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду біб­ліо­теки.

4.4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння само­стійно користуватися бібліотекою (інформацією).

4.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

Користувач зобов’язаний:

4.7. Дотримуватися «Правил користування бібліотекою».

4.8. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.9. Дбайливо ставитись до документів отриманих з фондів бібліотеки: не псу­вати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4.10. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.11. Не виносити з приміщення бібліотеки документи не зафіксовані в читаць­кому формулярі

4.12. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбав­ля­ється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

4.13. Користувачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом за умов порушення «Правил користування  бібліотекою»:

·        за затримку книг терміном один місяць;

·        за порушення порядку у бібліотеці – терміном на один тиждень.

4.14. У разі вибуття з ліцею повернути до бібліотеки документи, що за ним за­фіксовано.

Відповідальність користувачів:

4.15. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліо­текаря) документами, або внести відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності документа.

4.16. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відпо­ві­дальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

5. Права та обов’язки бібліотеки

5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту нав­чання в ЗНЗ, згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

5.2. Організовувати та раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

5.3.Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти під­вищенню культури читання.

5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педа­го­гічного колективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки вида­них документів.

5.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

5.9. Проводити на початку навчального року перереєстрацію читачів.

5.10. Організувати ремонт видань та палітурні роботи.

5.11. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

5.12. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

5.13. В останній робочий день місяця проводити санітарний день в бібліотеці.

Бібліотека має право:

5.14. Визначати зміст і форми своєї діяльності.

5.15. Знайомитись з планами навчально – виховної роботи ЗНЗ.

5.16. Ставити до відома адміністрацію КДМЛ ім. М.В. Лисенка про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

 

 


Положення про бібліотеку КДМЛ ім.М.В.Лисенка